Schtrüktür

D'Hirsebreifàhrt word vùn tradizionbewuste gmainschàfte gmanatscht, de sesch uff dhirsebreifàhrt beruefe kenne. D'gmainschàftslaitung word àbwakselnd vùm Limmat verain Zürich, vùm fàchverbànd fer d'schefflit Zürich ùn vùm schiassverbànd evernumme:

Limmat Club Zürich

Limmat verain Zürich

(Laitung vùn de organisàzion ùn Fàhrt uff'm wàsser)

D'r Limmat verain Zürich esch 1869 ärschàfft worre ùn esch de grooscht ùn de äldescht wasserfàhrtverain in de Schwytz. D'r verain het hit ever 1000 metgleeder ùn 17 persòne en de gschaftslaitung. Àu froije sen vertratte. S'verainshüss esch sit 1901 en de "Schipfe", direkt an de Limmat medde en de altstàdt vùn Zürich. D'r Limmat verain verpflischtet sesch jungi generazione üsszebelde ùn em wàsser ze fàhre. D'metgleeder vùm verain namme an nàzionàlen wettfàhre teil. Ùn d'r verain orgànisert àu salwer wettfàhre. D'r hehepunkt  em vrainslawe esch s'wàssersportfest uff de Limmat wì schefferstarre  ùn weidlingsranne odder wittfàhrte bis Rotterdam odder Marseilles – ùn salbstverstandlig d'hirsebreifàhrt vùn Zürich bis Schtrosburi.

Zunft zur Schiffleuten Zürich

Fachverbànd vùn de Scheffslit Zürich

D'r fàchverbànd vùn de scheffslit geht uff d'zürcher fàchverbàndschturm ùn verfàssung  vùn 1336 zeregg. D'àrwaiter ùn d'salbstandische sìn en 13 fàchverbànd igordnet worre; àu d'„Vischer, Schifflutte, Karer, Seiler un Tregel suellen hàn e fàchverbànd un a Pnner“. Sò esch's bschlosse worre. D'fechereij word àn erschter stell gnannt. D'fesch hàn em mettelàlter àls nàhrungsmettel à vill greeseri rolle gspielt àls hit. D'fescher ùn d'scheffslitt hàn mit ehra scheff de fàchverbànd fer de trànsport. Sì hàn d'làdunge uff em Zürichsee ùn d'Limmat gfiart ùn àu d'pelgerfàhrte . Trànsport uff em lànd hàn se àu gmàcht meet de fàhrlit (Karer) ùn d'làschdetrager (Tregel).

Gesellschaft der Bogenschützen in Zürich

De verain vòn de boggaschetza en Zürich (Bogenschützen)

D'gesllschàft stàmmt uss'm àlde Zürich, geht bis en's 14. Johrhundert z'ruck ùn esch sòmeet de ältscht verain en Zürich. Sallamols hàn se vùm gsellschàftshüss àm rachtse rànd vùn d'r Limmat g'schosse. D'àrmbruscht pfihl sen meet d'r drohlsailbàhn z'ruck kùmme. Spooter esch d'r Lindenhof zuem Schiassplàtz worre bis d'schtàdt s'schiasse verbotte het will àb ùn zü a pfihl em gfàngnis Oetenbach g'lànd esch ùn d'gfàngene ùn d'wàchter en gfohr gsetzt het.

Schützengesellschaft der Stadt Zürich

Schetzaverain vùn de schtàdt Zürich

Bewies fer s'luftflendschiessa en Zürich gebts sit 1441. E äckstai dafer esch s'groessa àrmbruschtschiessa ùn s'luftflendschiessa en Zürich 1504. Üssgedruckti ilàdunge ware ferscheckt àn d'schwitzer berjer, àn àlli stätt  en südditschlànd ùn àn alli stätt àm rhinentlang bes ens nedderlànd. 451 luftflendschiasser sen en Zürich àkumme.

D'r uffboi vùm bàhnhof het d'schiasser vùm üwungsplatz vertriewe. Sì sen 1849 ens Sihlhölzli un 1898 ens Albisgüetli getzöje. D'greescht glagehait vùm schiassverain esch jedes johr s'bueweschiasse en Zürich met d'r krenung vùm schetzekenig.

Stadtmusik Zürich

D'stàdtmüsik Zürich

D'stàdtmüsik stàmmt vùm johr 1846. Under bereemta dirigante het sesch stàdtmüsik vùm ditsch preissische müsikkàpalle zuem a moderne bloosmüsik orkester entweckelt. Em sàchregischter gebt's kàmmermüsik, hittischi blossmüsik un klassischi steckla. Àn regelmassische ufftrett em lànd wie em üsslànd brengt d'stàdtmüsik guedi màrschmüsik fer's ohr ùn fer's àuig. Met originàlen dianschtklaider (müsiker vom militär em kanton Zürich, 1818-1837) sò wie àu trummla gruppa ùn bangalaschwenga gruppa.